elkünning süriti

Elkunning suriti

eziz eysa elkün
 
(yashliq qedmimni bésishning aldida mungluq xiyallar qaynimigha chokken bir bala idim ….
1985 – yili séntebir, shayar)

 
yashliqqa qedimim yitishtin burun,

xiyalchan balitim munggha chökken.

kéche yultuzidin bexit sanap,

seherde quyash bilen teng ösken.
 
shundaq balitim hemmige qizghin ,
»némishqa?« dégen söz manga hemrah…
gahida atajan tirikip ketse,
chushnettim dunyani tilsim jenggah…
 
chong boldum bowam hékayisidin.
tot künde yéshim yashliqqa yetti.
qelbimde bix surup tatliq tuyghu,
sebiy menzilim kelmeske ketti…

közüngdin tamche yéshing sirghisa

Kozungdin tamche yeshing sirghisa

eziz eysa elkün
 
közüngdin tamche yéshing sirghisa,
yürikim sen billen bille yighlaydu …
söygechke séni nepsimge qoshup,
ashiq sewdasi méni tilghaydu.
 
közüngdin tamche yéshing sirghisa,
me özümni yarimas sézimen.
sanga dil azari yetmisun dep,
qelbimdin eng güzel ünche tizimen.
 
közüngdin tamche yéshing sirghisa,
özümni eyibkar bengwash bilimen …
sendiki nazliq mende bolmighach,
nadanliq kochisida pighan chékimen!
 
söydüm séni yar qelender kebi,
derwish ashiqing söyüshke hazir.
lékin közüngdin yéshing aqmisun,
bolay perwaneng yéninggha zahir!

yurtumda bir kün

eziz eysa elkün
 
Yurtumda bir kun

shé’irni biwaste anglash: Yurtumda_bir_kun.mp3

 
kéwez shadisi yazni eske salar,
kanayda yangraq déhqanning ismi.
ayiqimda topluq yol, muzluq étiz,
töküler yamghur bop tarimning qumi.
 
atam tikken térekler mükcheygen,
xuddi atamning haligha oxshash.
anam toxusini danlashqa chillar,
téliqqan asmanda nursiz quyash.
 
töt tüp térek yol boyida qiysiq,
qizil lozunka tugh bolup turar.
‘élipbe’ ögetken molla ölüptu,
munggüz qebrisige bolup yadikar.
 
bügün burchini untup xoraz,
katikide chin chüshte tanggha chillar.
anam baqqan erke qozichaqlar,
kéler yil bu küni qurban bolar.